Πρόσληψη Επικουρικού προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµοδιότητας ∆ιοίκησης 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (∆.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Τέσσερις (4) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων.

• Πέντε (5) θέσεις ∆Ε Παρασκευαστών

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής.

• Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

• Τέσσερις (4) θέσεις ∆Ε Νοσηλευτικής

• Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία  (1) θέση  ΤΕ Λογοθεραπευτών

• Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής

• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» , για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. • Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων.

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» , για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ∆Ε Εµφανιστών Χειριστών

• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών

Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Παρασκευαστών

• Μία (1) θέση ∆Ε Εµφανιστών Χειριστών

• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου

• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών, για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

• Μία (1) θέση ∆Ε Εµφανιστών Χειριστών για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία  (1) θέση  Φαρµακοποιών

• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου

• Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής

• Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. • Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών

• Μία (1) θέση ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρου

Γ.Ν. Ε∆ΕΣΣΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρου

• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Νοσηλευτικής

• Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτριών

• Μία (1) θέση ∆Ε Νοσηλευτικής

• Μία (1) θέση ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και εν ελλείψει ∆Ε Χειριστών Εµφανιστών

• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

• Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής

Γ.Ν.  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ,  για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία  (1) θέση  Φαρµακοποιών

Γ.Ν. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

• Μία (1) θέση ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων

Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» , για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου

• Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών-τριών

• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία  (1) θέση  ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ΤΕ Μαιών

• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

• Μία (1) θέση ∆Ε Χειριστών Εµφανιστών

• Μία (1) θέση ∆Ε Πληρώµατος Ασθενοφόρου

Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων

• Μία (1) θέση ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

ΚΕΚΥΚΑµεΑ ΠΕΛΛΑΣ • Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Νοσοκόµων, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών.

ΚΕΚΥΚΑµεΑ ΗΜΑΘΙΑΣ • ∆ύο (2) θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών.

Advertisements