Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο νοσηλευτικής. Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη αλλά θα θεωρηθεί απαραίτητη.

  • Δικαίωμα εγγραφής στο Βρετανικό Συμβούλιο Νοσηλευτών και Μαιών.

  • H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

 

 

Advertisements