Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29-12-2009), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.987 θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών σε 31 ειδικότητες, σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29-12-2009), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.987 θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών σε 31 ειδικότητες, σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Τα προσόντα και τα μόρια για τους 2.987 νοσηλευτές

Οπως διευκρινίζεται στην προκήρυξη, θα προσληφθούν 117 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (στην ειδικότητα ΠΕ Νοσηλευτικής), 1.354 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης νοσηλευτικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, 1.339 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 177 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό.

Οι ειδικότητες που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των θέσεων είναι οι εξής: ΤΕ Νοσηλευτικής (900 θέσεις), ΔΕ Νοσηλευτικής (617 θέσεις), ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (461 θέσεις), ΤΕ Μαιευτικής (168 θέσεις), ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (88 θέσεις), ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (76 θέσεις), ΤΕ Φυσιοθεραπείας (19 θέσεις), ΤΕ Λογοθεραπείας (μία θέση), ΤΕ Τεχνικών Ιατρικών Οργάνων (μία θέση), ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (22 θέσεις), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (83 θέσεις), ΔΕ Επιμελητών Ασθενών (2 θέσεις), ΔΕ Παρασκευαστών (83 θέσεις), ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (21 θέσεις), ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων (5 θέσεις), ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (18 θέσεις), ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών (48 θέσεις), ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου (49 θέσεις), ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (10 θέσεις), ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (11 θέσεις), ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών (57 θέσεις) και ΥΕ Βοηθών θαλάμων (91 θέσεις).

Πρόσθετα προσόνταΠέραν των βασικών κριτηρίων πρόσληψης, για ορισμένες από τις θέσεις ισχύουν πρόσθετα προσόντα διορισμού, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αλλιώς δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Τα προσόντα και τα μόρια για τους 2.987 νοσηλευτές

Αναλυτικότερα, για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ , στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Εξάλλου, για τις 117 θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, Νοσηλευτικής, Βοηθών Νοσοκόμων – Νοσηλευτών θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή (ΔΕ), ενώ για την ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων απαιτείται επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας.

Υποβολή αιτήσεωνΓια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου το ειδικό έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ξεχωριστό για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία), μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Παράβολο δεκαπέντε ευρώ, που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο.
  • Φωτοαντίγραφο της αίτησης με πρωτότυπη υπογραφή.
  • Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου κ.ά.
  • Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα κριτήρια και οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά εμπειρίας, άδειες κ.ά.)

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2009, Κατηγορία ΠΕ, ή ΤΕ, ή ΔΕ, ή ΥΕ, Τ.Θ. 14308, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11510.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Επιτρέπεται η υποβολή δύο ή και περισσότερων αιτήσεων για την ίδια κατηγορία εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τ.Ε. ή Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι κατέχουν: α) περισσότερους του ενός τίτλους σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα ή β) ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων (Τ.Ε. ή Δ.Ε.).

Στην αίτηση επισυνάπτονται επικυρωμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Τίτλοι σπουδών

2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι – Διδακτορικά (για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ)

3. Αδειες (άδειες άσκησης επαγγέλματος – επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου), Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά.

4. Εμπειρία (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία).

5. Γνώση Χειρισμού Η/Υ

6. Ανήλικα τέκνα (για την κατηγορία Υ.Ε.)

7. Ανεργία (για την κατηγορία Υ.Ε.)

8. Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων

9. Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων

10. Τίτλοι Γλωσσομάθειας

11. Ειδική Γραπτή Δοκιμασία (Τεστ Δεξιοτήτων)

12. Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας κατά 3% για τους υποψηφίους απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης.

13. Εντοπιότητα

Νέο καθεστώς προσλήψεωνΤο νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού) των νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ, από την ημερομηνία πρόσληψής του και για μια πενταετία δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση).

Οι επιτυχόντες που αποδέχονται τον διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους, απαγορεύεται να συμμετάσχουν για μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας του ΕΣΥΚΑ.

Βαθμολόγηση κριτηρίων κατάταξης

Ο κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, βαθμολογείται με βάση τα εξής κριτήρια:

-Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με βάση του τίτλους σπουδών, την εμπειρία, τη γνώση ξένης γλώσσας, την εντοπιότητα και τα μόρια του Τεστ Δεξιοτήτων

– Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με βάση τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, με το αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, με τον αριθμό των εξαμήνων ανεργίας, την ηλικία του, την εμπειρία και τέλος την εντοπιότητα.

Στις περιπτώσεις πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις ψυχιατρικές δομές, ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες υποψήφιους. Εάν ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι μικρότερος από το παραπάνω ποσοστό, επιτρέπεται να καταλάβουν οι γυναίκες υποψήφιοι μέχρι το 70% των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Εάν και στην περίπτωση αυτή απομένουν κενές θέσεις, γίνεται επαναπροκήρυξη (άρθρο 29 του ν. 3204/2003), όπως η ειδική αυτή διάταξη αιτιολογείται στην Εισηγητική Εκθεση του νόμου.

Για ψυχιατρεία

Στις περιπτώσεις πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις ψυχιατρικές δομές, ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες υποψήφιους. Εάν ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι μικρότερος από το παραπάνω ποσοστό, επιτρέπεται να καταλάβουν οι γυναίκες υποψήφιοι μέχρι το 70% των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Εάν και στην περίπτωση αυτή απομένουν κενές θέσεις, γίνεται επαναπροκήρυξη.

ΥΕ στο ΕΚΑΒ

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και για τον Γ Επικουρικό Πίνακα του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για τις θέσεις με κωδικούς 1134, 1137-1139, 1141-1142, 1144 και 1146, μπορούν να δηλώσουν τις παραπάνω θέσεις στο έντυπο της κατηγορίας ΔΕ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 183), το οποίο στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται με το έντυπο της κατηγορίας ΥΕ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 184).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 99Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ότι δεν έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 Ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων

Σύμφωνα με την προκήρυξη, για τους κλάδους ΠΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Νοσηλευτών , ΔΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων θα δημιουργηθούν κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στην περίπτωση που οι ανάγκες των νοσοκομείων είναι μεγαλύτερες, το υπουργείο Υγείας (με τη σύμφωνα γνώμη του υπουργείου Οικονομικών) θα προσλάβει επιπλέον προσωπικό από τους πίνακες, ώστε να καλύψει τις ανάγκες. Συνεπώς η προκήρυξη 7Κ δεν αφορά μόνο 2.987 θέσεις, αλλά και άλλες που θα πληρωθούν μέσα στο έτος, από τους κυλιόμενους πίνακες.

Advertisements