Προηγούνται οι άνεργοι με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ

Την κάλυψη 696 θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη οι Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες. Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Οικονομικών έχει ανάψει «πράσινο φως» για την πρόσληψη 696 επικουρικών στις Περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Ιονίων Νήσων – Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος. Μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να εγκριθεί η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και στις Περιφέρειες Αττικής και Πειραιώς – Αιγαίου (331 θέσεις), οι οποίες συγκεντρώνουν και τα περισσότερα νοσοκομεία.

 

 

Συγκεκριμένα, η ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης θα καλύψει 130 θέσεις επικουρικού προσωπικού, η ΥΠΕ Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου – Δυτικής Ελλάδας 147 θέσεις, η ΥΠΕ Κρήτης 45 θέσεις και η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 43 θέσεις.

Η πλειοψηφία των επιτυχόντων θα συνάψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, ενώ κάποιοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις.

Επικουρικός κατάλογος

Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα δικαιολογητικά αλλά μόνο βεβαίωση ανεργίας.

Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε επικουρικό πίνακα, για να εγγραφούν στον κύριο πίνακα προσκομίζουν μόνο βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης με την προϋπόθεση ότι έχουν τα τυπικά προσόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγούνται όλοι άνεργοι, ενώ η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ.

Τέλος, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ο πίνακας

Οσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στους επικουρικούς καταλόγους θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγούνται από την υπηρεσία μας)
  • Τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (επικυρωμένα) ή επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας για τους υποψήφιους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
  • Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την πρόσληψή τους να υποβάλουν στο φορέα τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Για τους άνδρες υποψήφιους Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄ ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής
  • Πιστοποιητικό Υγείας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).

Προσόντα για τέσσερις ειδικότητες

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ από τους υποψηφίους.

ΔΕ Νοσηλευτικής

Για την ειδικότητα ΔΕ Νοσηλευτικής, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

ΤΕ Νοσηλευτικής

Για τις θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών απαιτείται: Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής, γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (ΤΕ) και ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

ΠΕ Φαρμακοποιών

Οσοι επιθυμούν να καλύψουν μία από τις θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού και Πτυχίο ή Δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της Ελλάδας ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΔΕ Βοηθού Φαρμακείου

Για τις θέσεις ΔΕ Βοηθού Φαρμακείου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου και οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην, ανά ειδικότητα, απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα κενά σε Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα

8 θέσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αναμένεται να προσλάβει 43 Επικουρικούς διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών για τις ανάγκες 13 Νοσοκομείων της. Oι επιτυχόντες θα συνάψουν δωδεκάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκτός από τους προσληφθέντες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, οι οποίοι θα εργαστούν για οκτώ μήνες.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας θα προσλάβει οκτώ άτομα, εκ των οποίων τέσσερις ΔΕ Χειριστές Ιατρικών Συσκευών, δύο ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και δύο ΤΕ Μαιευτικής.

Γ.Ν Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Το Νοσοκομείο θα καλύψει δύο θέσεις ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ενώ από μια θέση θα μοιραστούν οι ειδικότητες ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών και ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.

Κ.Υ Σκοπέλου

Το Κ.Υ θα εντάξει στο δυναμικό του ένα ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ενώ από μια θέση θα καλύψουν και οι ειδικότητες ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το Γ.Ν αναμένεται να καλύψει δύο θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και δύο θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Τραυματιοφορέων ή μεταφορέων ασθενών).

Γενικό Νοσοκομείο Αμφισσας

Από μια θέση θα μοιραστούν στο Νοσοκομείο Τρικάλων οι ειδικότητες: ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Τραυματιοφορέων ή μεταφορέων ασθενών).

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Το Γ.Ν θα προσλάβει δύο ΔΕ Βοηθούς Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, δύο ΔΕ Αδελφούς Νοσοκόμους, ενώ από μια θέση θα μοιραστούν οι ειδικότητες: ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Τραυματιοφορέων ή μεταφορέων ασθενών). Οι νέοι συνεργάτες θα συνάψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Θα προσληφθούν δύο άτομα ειδικότητες ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Τραυματιοφορέων ή μεταφορέων ασθενών), ένας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και ένας ΔΕ Αδελφός Νοσοκόμος.

Γ.Ν-Κ.Υ Καρύστου

Το Νοσοκομείο θα καλύψει δύο θέσεις επικουρικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε έναν ΔΕ Οδηγό Ασθενοφόρου και έναν ΤΕ Λογιστικής.

Τέλος, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας θα πληρώσει δύο θέσεις Νοσηλευτών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κύμης θα προσλάβει ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου.

45 θέσεις στην Κρήτη

Σαράντα πέντε Επικουρικούς θα εντάξει στο δυναμικό της η Υ.ΠΕ. Κρήτης. Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ θα προσλάβει 30 άτομα, το Γ. Ν. Ρεθύμνης δύο, το Γ. Ν. Αγίου Νικολάου τρία και το Γ. Ν. Χανίων δέκα.

Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ

Προσλαμβάνονται οκτώ ΤΕ Νοσηλευτές, εννέα ΔΕ Νοσηλευτές και τρεις ΔΕ Χειριστές Εμφανιστών. Από δύο θέσεις θα μοιραστούν οι ειδικότητες: ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Βοηθών Ιατρών και Βιολογικών Εργαστηρίων και ΤΕ Μαιών. Ακόμη, θα καλυφθεί μία θέση ΠΕ Ακτινοφυσικών και μία ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.

Γ. Ν. Χανίων

Θα καλυφθούν τρεις θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών, δύο ΤΕ Νοσηλευτών (ή ΔΕ Αδελφοί Νοσοκόμοι) και δύο ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΤΕ Ραδιολογίας (ή ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών), ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου και ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Γ. Ν. Ρεθύμνης

Το Νοσοκομείο θα εντάξει στο δυναμικό του έναν ΔΕ Νοσηλευτή, ενώ θα καλύψει και μία θέση ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Σπηλίου.

Γ. Ν. Αγίου Νικολάου

Το Νοσοκομείο θα προσλάβει έναν Νοσηλευτή ΤΕ, ενώ από μία θέση θα μοιραστούν και οι ειδικότητες ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και ΥΕ Τραυματιοφορέων.Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2813/404435 2813/404408.

173 νοσηλευτές σε Πειραιά – Αιγαίο

Σε 173 ανέρχονται οι θέσεις για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της 2ης Διοικητικής Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Οι θέσεις αφορούν απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δώδεκα μηνών, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους.

Αναφορικά, με τις 148 θέσεις που εγκρίθηκαν σε 15 Νοσοκομεία της ΔΥΠΕ, η πλειονότητα των θέσεων κατανέμεται στο Γ.Ν. Νίκαιας, όπου θα προσληφθούν 30 εργαζόμενοι, το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν» που ακολουθεί με 26 θέσεις, το Θριάσιο Γ.Ν. Ελευσίνας με 24 και στο Γ.Ν. Μυτιλήνης, Βοστάνειο, όπου θα καλυφθούν 18 θέσεις.

Οκτώ προσλήψεις θα πραγματοποιήσει το Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» και από έξι τα Γενικά Νοσοκομεία Σάμου και Καλύμνου. Στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά» και τα Γενικά Νοσοκομεία Λέρου, Λήμνου και Σύρου κατανέμονται από πέντε θέσεις.

Το Τζάνειο

Το Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο και το Γ.Ν. Αγίας Βαρβάρας θα προχωρήσουν σε τέσσερις και τρεις προσλήψεις, αντίστοιχα, ενώ δύο θέσεις θα καλύψει το το Γ.Ν. Κω και μία το Γ.Ν. Ικαρίας.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΔΥΠΕ, οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μοναδικό κριτήριο την ανεργία.

Η υπηρεσία, η οποία μόλις έστειλε την εγκριτική απόφαση για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, αναμένεται να ξεκινήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, έχει ήδη ξεκινήσει η επιλογή προσωπικού για τις έξι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, όπου προσφέρονται 25 κενές θέσεις με χρόνο απασχόλησης που κυμαίνεται από έξι έως και δώδεκα μήνες. Η απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 1811 11.08.2011, τεύχος Β΄.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», όπου θα προσληφθούν δώδεκα Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ, ενώ πέντε θέσεις αντιστοιχούν στο ΚΑΦΚΑ Ρόδου, από τις οποίες τρεις θα καταλάβουν Μεταφορείς Ασθενών ΥΕ και δύο Βοηθοί Νοσοκόμοι ΔΕ.

ΚΑΑΠ Βούλας

Στο ΚΑΑΠ Βούλας θα προσληφθούν τρεις επικουρικοί υπάλληλοι και συγκεκριμένα δύο Βοηθοί Νοσοκόμοι ΔΕ και ένας Τραυματιοφορέας ΥΕ, ενώ στο Θεραπευτήριο Χρόνιων παθήσεων Παίδων Αθηνών θα εντάξει στο δυναμικό του δύο Βοηθούς Νοσοκόμους ΔΕ. Με έναν Εργοθεραπευτή ΤΕ και έναν Ψυχολόγο ΠΕ θα καλύψει πρόσκαιρες ανάγκες του το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Χίου, ενώ στο ΚΕΚΥΚΑμεΑ Σάμου τη θέση θα καταλάβει ένας Λογοθεραπευτής ΤΕ.

Αττική

Στην κάλυψη 158 θέσεων επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού θα προχωρήσει η 1η Διοικητική Περιφέρεια Αττικής. Ο φορέας αναμένει τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη τη σχετική έγκριση του υπουργείου Οικονομικών για να ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της υπηρεσίας, οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, νοσηλευτές, παρασκευαστές, ραδιολόγους – ακτινολόγους, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και πληρώματα ασθενοφόρων.

 

Advertisements