Είναι ο κλάδος της νοσηλευτικής επιστήμης ο οποίος συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις και δεξιοτεχνίες τις οποίες χρησιμοποιεί στην αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων, κοινοτήτων που βρίσκονται στο συνηθισμένο περιβάλλον του όπως το σπίτι, το σχολείο ή και χώρο εργασίας. Είναι νοσηλευτική εργασία που ασκείται έξω από το παραδοσιακό θεραπευτικό περιβάλλον του νοσοκομείου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι σκοποί της κοινοτικής νοσηλευτικής είναι οι εξής:
1) Πρόληψη της αρρώστιας και περιορισμό της εξέλιξης της
2) Περιορισμός των επιπτώσεων μιας αναπόφευκτης αρρώστιας
3) Εξασφάλιση επιδέξιας επιστημονικής φροντίδας στο άρρωστο ή ανάπηρο άτομο.
4) Ενημέρωση, διδασκαλία οικογενειών ή ομάδων στην απόκτηση υγιεινού τρόπου ζωής για την προαγωγή της κοινοτικής υγείας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οι επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (υπηρεσία ΠΦΥ) τόσο οι Νοσηλευτές-τριες όσο και οι Επισκέπτες-τριες Υγείας έχουν σαν κύριες δραστηριότητες:
1) Πρόληψη
2) Αγωγή Υγείας
3) Νοσηλεία
Η κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες έχει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς οι οποίοι εξατομικεύονται για τον κάθε ασθενή (εξατομικευμένη φροντίδα) και για τον κάθε τομέα εργασίας.
Έτσι λοιπόν οι επαγγελματίες υγείας (Νοσηλευτές-τριες – Επισκέπτες-τριες Υγείας) συμβάλλουν από κοινού στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
Συμβάλλουν στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας όπου τα άτομα αντλούν σημαντικές πληροφορίες και με βάση αυτές μπορούν να αλλάξουν έξεις και συνήθειες.
Μερικές από τα θέματα που ασχολείται η Αγωγή Υγείας και η υπέρταση και ο τρόπος ζωής, διατροφή και υγεία και πραγματοποιείται κατά άτομο ή κατά ομάδες (ομάδα υπερτασικών, ομάδα διαβητικών, ομάδα καρδιοπαθών κ.α.)
Πραγματοποιούν κατ’ οίκον επίσκεψη και από κοινού με άτομο προγραμματίζουν (νοσηλευτικές πράξεις – συμβουλευτική υγείας) την νοσηλεία όπου θα εφαρμοστεί για τον συγκεκριμένο ασθενή (εξατομικευμένη φροντίδα) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με την συμμετοχή της οικογενείας του για να επέλθει η δυνατή ανεξαρτοποίηση του ( αυτοεξυπηρέτηση – αυτοφροντίδα).
Αποτελούν συνδετικό κρίκο της υπηρεσίας με την οικογένεια του ασθενή και ασκούν συμβουλευτική υγεία.
Παρέχουν Α’ βοήθειας συνεργάζονται άμεσα με τις ανάλογες υπηρεσίες όπως Νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, ΙΚΑ, Κ.Ψ.Υ. Διεύθυνση Υγιεινής κ.α. για να φέρουν εις πέραν το έργο τους. Τέλος συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα άτομα μέσα στην κοινότητα βλέπουν τον «δικό τους χώρο» και στο πρόσωπο των ειδικών τους «δικούς τους ανθρώπους», έχουν αναπτύξει δεσμούς εμπιστοσύνης, φιλίας και καταθέτουν το συναίσθημα τους, τα προβλήματα τους, τις ανάγκες τους και τις εμπειρίες τους.
Από την άλλη μεριά το βασικό προσωπικό που στελεχώνει μια κοινότητα προσφέρει τις υπηρεσίες τους με επιστημονικό τρόπο, αλλά το κυριότερο με αγάπη και εκτίμηση προς τα άτομα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η κοινότητα θεωρείται ένα υγιής θεσμός.

Advertisements