Μετά από καταγγελία Νοσηλευτών- μελών μας αναφορικά με την μετακίνησή τους στην Γραμματεία Ραντεβού ΕΟΠΥΥ και την ανάθεση σε αυτούς του καθήκοντος του Τηλεφωνητή και του Γραμματέα, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών της χώρας, καταγγέλλει την αντικείμενη στη Νομοθεσία πρακτική της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και σας καθιστά σαφή τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 36291/28-8-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι Διευθυντές των Μονάδων των Τοπικών Μονάδων Υγείας κλήθηκαν να «στελεχώσουν την τοπική γραμματεία του τηλεφωνικού ραντεβού- πρώην 184- με προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία τους».  Οι οδηγίες αυτές- ΟΡΘΩΣ- ανεστάλησαν προσωρινώς  δια του υπ’ αριθ. πρωτ. 37244/31-8-2012 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχεια όμως, δια του υπ΄αριθ. πρωτ. 38232/7-9-2012 εγγράφου, κλήθηκαν εκ νέου οι Διευθυντές των Μονάδων να «φροντίσουν για την ενίσχυση- στελέχωση των γραμματειών των Μονάδων τους».

Δυνάμει του υπ’ αριθ. 735/28-9-2012 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ (αναφορικά με τη νέα διαδικασία για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ), καλούνται οι Διευθυντές του Οργανισμού να ορίσουν «άτομο ή άτομα» για την Γραμματεία των Ραντεβού.Στο τέλος του εγγράφου αναφέρεται «Για την πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας επισυνάπτονται κωδικοί ανά μονάδα που θα διατεθούν με ευθύνη των Διευθυντών στους αρμοδίους υπαλλήλους της Γραμματείας της Μονάδος».  Στο «εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος για το χρήστη Γραμματείας Μονάδων Υγείας» που επισυνάπτεται, με χρήση εικονιδίων, εμφανίζεται το λογότυπο ιδιωτικής εταιρίας.

Δια του εγγράφου αυτού επομένως καλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων να μετακινήσουν προσωπικό, προκειμένου να στελεχώσουν τις  γραμματείες Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.Στο έγγραφο αυτό δεν διευκρινίζεται αν το προσωπικό θα μετακινηθεί σε οργανικές θέσεις οργανικών Μονάδων (Γραμματειών) του ΕΟΠΥΥ ή θα παρέχει την εργασία του στη θέση των εργαζομένων της αναδόχου του συγκεκριμένου έργου ιδιωτικής εταιρίας.

Α. Σε περίπτωση που αυτό είναι το αληθές περιεχόμενο του εγγράφου, γεγονός που απευχόμαστε θεωρώντας ότι διαβιούμε σε ένα ευνομούμενο Κράτος, βρισκόμαστε ενώπιον της πρωτοφανούς στα ελληνικά χρονικά υποχρέωσης δημοσίων λειτουργών σε παροχή εργασίας σε ιδιωτικό φορέα.

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει εκ του Νόμου υποχρέωση παροχής εργασίας στο φορέα στον οποίο διορίστηκε. Ο (δημόσιος) φορέας αυτός δεν έχει δικαιοδοσία εκχώρησης των ενοχικών του δικαιωμάτων για την παροχή εργασίας εις βάρος τρίτων (των υπαλλήλων). Μια τέτοια μορφή εργασίας και μια τέτοιου είδους διαταγή αποτελεί αναγκαστική εργασία.  Η αναγκαστική εργασία ρητά απαγορεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα και τα διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος προβλέπεται:«Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.».

Πέραν της κατάφωρης αντισυνταγματικότητας της, η καταγγελλόμενη πρακτική αντιτίθεται στο σύνολο των κανόνων και των αρχών του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και στη γενικότερη φιλοσοφία αυτού, ενώ έρχεται σε αντίθεση και με την ειδικότερη απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου από δημόσιο υπάλληλο, η οποία επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση, μόνο μετά από αίτηση του και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος (άρθρο 31 ΥΚ).

Επιπροσθέτως και επικουρικώς, η υιοθέτηση μιας ενδεχόμενης, με αυτό το περιεχόμενο διαταγής, αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων του υπαλλήλου που απορρέουν από το άρθρο 24 του  Υπαλληλικού Κώδικα: «Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.».

Β. Σε περίπτωση που η μετακίνηση του προσωπικού και ειδικότερα των Νοσηλευτών πραγματοποιηθεί σε οργανικές θέσεις της Γραμματείας του ΕΟΠΥΥ, πρόκειται για κραυγαλέα περίπτωση παρανόμου αναθέσεως αλλοτρίων καθηκόντων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα (ελλείπει η επαρκής και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η εξειδίκευση των «επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών», ο προσδιορισμός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που αφορά η ανάθεση αυτή κλπ). Οι Νοσηλευτές είναι Επιστήμονες Υγείας με προκαθορισμένες εκ του Νόμου αρμοδιότητες και καθήκοντα (πδ 351/1989) και στα καθήκοντα τους δεν περιλαμβάνονται σε καμία περίπτωση τα έργα του τηλεφωνητή, του χειριστή προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής ραντεβού ή άλλα γραμματειακά καθήκοντα.

***********************************************************

Το άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπει: “Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.” Στο άρθρο 107 παρ.1 β. δε, ορίζεται:«Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος»

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, είναι περισσότερο και από πρόδηλη η αντισυνταγματικότητα και η παρανομία μιας διαταγής με τέτοιο περιεχόμενο και οι Νοσηλευτές οφείλουν και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις να μην να μην την εκτελέσουν και να υποβάλουν σχετική αναφορά στην Υπηρεσία τους.

Αναφορικά με τη μετακίνηση προσωπικού στη  Γραμματεία Ραντεβού που αναφέρεται στο τελευταίο χρονικά έγγραφο που έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες ΕΟΠΥΥ της χώρας –το οποίο φρονούμε ότι θα ανακληθεί σε συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία και την νομιμότητα- σας καλούμε όπως άμεσα μας παράσχετε διευκρινίσεις αναφορικά με τα ανωτέρω και την με την ενδεχόμενη πρόθεσή σας για μετακίνηση Νοσηλευτών σε θέσεις γραμματείας.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Advertisements