Εξάσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή
στην Κύπρο από Έλληνες υπηκόους.

Η απασχόληση των Ελλήνων νοσηλευτών στην Κύπρο γίνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

α)Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι νοσηλευτές με διπλώματα, πιστοποιητικά ή τίτλους Νοσηλευτικής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, αρ.214/1988-αρ.154(Ι)/2003.

1.Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
2.Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)
3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής
4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής-ΚΑΤΕΕ

β)Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να επισυνάψουν τα διάφορα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Έντυπο Οδηγιών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και να τα στείλουν στον Έφορο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στο Κυπριακό Υπουργείο Υγείας.

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡ.214/1988-154(Ι)/2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ:
Η εγγραφή για άσκηση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωτική για Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής και Μαίες.
Αν η αίτηση δεν είναι συμπληρωμένη κατάλληλα θα επιστραφεί και δεν θα προχωρήσει για αξιολόγηση μέχρι να συμπληρωθεί κατάλληλα.
Για τυχόν ερωτήσεις ή αμφιβολίες που αφορούν τη συμπλήρωση της αίτησης,οι αιτούντες θα μπορούν να αποτανθούν στον/ στην Έφορο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, στο Κυπριακό Υπουργείο Υγείας, τηλ. 22400132 / 22400201.
Η αίτηση για εγγραφή να αποστέλλεται προς τον/ την Έφορο Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, Υπουργείο Υγείας.

Α. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ:

1. Κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο έντυπο υποβολής αίτησης.

2. Πτυχίο/ Δίπλωμα / Πιστοποιητικό στη Νοσηλευτική ή στη Μαιευτική.

3. Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.

4. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου ( να μην έχουνε παρέλθει 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του ).

Β. ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.:

1.Πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ, σύμφωνα με τον Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο της χώρας τους.

2.Βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσης, που να δηλώνει ότι εκτελούσε καθήκοντα Νοσηλευτή Γενικής Φροντίδας/ Μαίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ( να επισυναφθεί ).

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ:

1.Δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι δεόντως συμπληρωμένα και ορθά.

2.Αναλαμβάνω, σε περίπτωση εγγραφής μου, να δεσμεύομαι και να συμμορφώνομαι από κάθε άποψη με όλες τις πρόνοιες των νόμων και κανονισμών που βρίσκονται σε ισχύ.

3.Αναλαμβάνω επίσης με επιστολή μου
(εσωκλείοντας αντίγραφα των πιστοποιητικών/ διπλωμάτων/ πτυχίων ) να ειδοποιήσω το Συμβούλιο όταν αποκτήσω οποιοδήποτε νέο προσόν, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

γ)Μετά την εξέταση των στοιχείων των αιτούντων από το Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και εάν πληρούν τα κριτήρια για εγγραφή σε ένα από τα Μητρώα του Συμβουλίου ( Γενικής Νοσηλευτικής, Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Μαιών ) εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο τους δίνει το δικαίωμα άσκησης της Νοσηλευτικής στην Κύπρο.

Η εγγραφή είναι μονοετής και ανανεώνεται κάθε χρόνο για όσα χρόνια επιθυμεί ο αιτών και εφόσον υπάρχει ανάγκη για απασχόλησή του.

Advertisements